Թեստ 11

30։00
1 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` երթևեկելի մասով հեծանվորդներին արգելվում է երթևեկել`

Առանց պաշտպանիչ ակնոցների:

Առանց սաղավարտի:

Երկու դեպքում էլ:

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` միջազգային վարորդական վկայականները տրվում են`

Մինչև 1 տարի ժամանակով:

Մինչև 3 տարի ժամանակով:

Մինչև 5 տարի ժականակով:

Անժամկետ:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Խախտված է շարժիչի հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետիկությունը:

Խախտված է շարժիչի սնման համակարգի հերմետիկությունը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե

կեղտոտված են արտաքին լուսային սարքերը և լուսանդրադարձիչները

կեղտոտված են առջևի և հետին պաշտպանիչ հարմարանքները

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:

Ուղիղ և դեպի ձախ` մուտք գործելով բակ:

Միայն ուղիղ:

Միայն հետադարձ:

Ուղիղ և հետադարձ:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է վարորդին առավելություն տալիս հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Թույլատրվու՞մ է թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին առաջ անցնել ավտոբուսից, երբ դարձափոխային լուսացույցն անջատված է:

Թույլատրվում է:

Թույլատրվում է, եթե ավտոբուսը շարժվում է 30 կմ/ժ արագությամբ:

Թույլատրվում է, եթե չկան հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներ:

Արգելվում է:

8 / 20

Մերձակա տարածք մուտք գործելիս վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի

Միայն հետիոտներին

Միայն հեծանվորդներին

Հեծանվորդներին և չստեղծի խոչընդոտ հետիոտների համար

9 / 20

Բեռնաթափել ավտոմոբիլը այս ճանապարհային նշանի ազդման գոտում

Թույլատրվում է, եթե այն մինչև 5 րոպե կտևի

Թույլատրվում է, անկախ տևողությունից

Արգելվում է

10 / 20

Այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս պարտավոր ենք զիջել ճանապարհը

Թեթև մարդատարի վարորդին

Ավտոբուսի վարորդին

Ոչ ոքի

11 / 20

Ո՞ր նկարում է պատկերված գլխավոր ճանապարհ

Միայն աջ

Աջ և ներքևի

Բոլոր

12 / 20

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

Թաց ճանապարհածածկույթի դեպքում առաջարկվում է երթևեկել 40 կմ/ժ արագությամբ:

Թաց ճանապարհածածկույթի դեպքում թույլատրվում է երթևեկել 40 կմ/ժ-ից ոչ ավելի արագությամբ:

13 / 20

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

Կանաչ ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

14 / 20

Ինչպե՞ս պետք է վարվի թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը, եթե ավտոբուսի վարորդը սկսել է արգելակել:

Շարունակի երթևեկությունը:

Դանդաղեցնի ընթացքը, անհրաժեշտության դեպքում կանգնի և շարունակի երթևեկությունը` համոզվելով, որ անցումում հետիոտներ չկան:

Կանգ առնի և շարունակի երթևեկությունը միայն այն դեպքում, երբ ավտոբուսը կվերսկսի երթևեկությունը:

15 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

16 / 20

Ե՞րբ է թույլատրվում հատել գծանշումը

Հետիոտնային անցումից առաջ

Հետիոտնային անցումից հետո

17 / 20

Լապտեր-լուսարձակ թույլատրվում է օգտագործել`

Միայն բնակավայրերից դուրս` հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների բացակայության դեպքում:

Միայն անբավարար տեսանելիության պայմաններում:

Ցանկացած տեղում, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա:

Օրվա մութ ժամանակ` ճանապարհների բոլոր հատվածներում:

18 / 20

Վարորդին արգելվում է`

գերազանցել տվյալ տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական բնութագրով սահմանված առավելագույն արագությունը.

գերազանցել տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված «Արագության սահմանափակում» ճանաչման նշանով նախատեսված արագությունը.

առանց անհրաժեշտության ընթանալ շատ ցածր արագությամբ` խոչընդոտելով մյուս տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը.

կտրուկ արգելակել, եթե դա անհրաժեշտ չէ ճանապարհատրանսպորտային պատահար կանխելու համար

Բոլոր նշված գործողությունները

19 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի տվյալ ազդանշանի դեպքում:

Տրամվայի, դեղին և կարմիր ավտոմոբիլների:

Դեղին և կարմիր ավտոմոբիլների:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցների:

20 / 20

Դուք տեսնում եք ընկած մարդու և նկատում նրա սրունքից դուրս ցցված ոսկորը և արյուն: Եթե դեպքի վայրն անվտանգ է, ի՞նչ պետք է անել առաջին հերթին:

Ահազանգել շտապ օգություն:

Ստուգել գիտակցությունը և շնչառությունը:

Անշարժացնել ոտքը: