Թեստ 32

30։00
1 / 20

Մանևրում է համարվում

տրանսպորտային միջոցի երթևեկության սկիզբ (կապված հարևան երթևեկության գոտի դուրս գալու հետ), վերադասավորում, երթևեկության ուղղության փոփոխություն, կանգառ (վերադասավորվելով) և հետընթաց կատարելը

տրանսպորտային միջոցի երթևեկության սկիզբ, վերադասավորում, երթևեկության ուղղության փոփոխություն, կանգառ և հետընթաց կատարելը

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ուղևոր է համարվում`

Տրանսպորտային միջոցի սրահում (խցիկում) կամ տրանսպորտային միջոցի վրա գտնվող անձը` բացառությամբ վարորդի և վարել սովորեցնողի:

Տրանսպորտային միջոցի սրահում (խցիկում) կամ տրանսպորտային միջոցի վրա գտնվող, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը նստող (բարձրացող) ու դրանից դուրս եկող (իջնող) անձը` բացառությամբ վարորդի և վարել սովորեցնողի:

3 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Դժվարությամբ է գործի դրվում շարժիչը:

Ավտոբուսում բացակայում է բժշկական դեղատուփը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`

Շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով:

Դողերն ունեն անվադողի հենքը (կորդը) մերկացնող տեղային վնասվածքներ:

Չեն աշխատում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի սրահի ներքին լուսավորության սարքերը:

Թվարկած բոլոր դեպքերում:

5 / 20

Պարտավո՞ր են արդյոք տրանսպորտային միջոցների վարորդները բնակավայրերում ճանապարհը զիջել` կահավորված և նշված կանգառի կետերի տարածքից երթևեկությունը սկսող տրոլեյբուսներին ու ավտոբուսներին:

Այո:

Ոչ:

6 / 20

Նշաններից ո՞րն է վերացնում նախկին բոլոր սահմանափակումները:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

7 / 20

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի`

Տրամվայը:

Կարմիր ավտոմոբիլը:

Կապույտ ավտոմոբիլը:

8 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքի վարորդին անցնել կամուրջի վրայով:

Թույլատրվում է:

Արգելվում է:

9 / 20

Թույլատրված է՞ հետադարձն այս վայրում

Այո

Թույլատրված է, եթե տեսանելիությունը 100 մետր և ավելի է

Ոչ

10 / 20

Այս իրավիճակում

Պարտավոր ենք զիջել ճանապարհը բեռնատարի վարորդին

Կարող ենք նեղ հատվածն անցնել առաջինը

11 / 20

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձ կատարելը

Միայն Ա

Միայն Բ

Ցանկացած

12 / 20

Ձախ շրջադարձ կատարելիս

Կանցնեք առաջինը թեթև մարդատարի հետ միաժամանակ

Կանցնեք մոտոցիկլից հետո

13 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին հատել տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները նշող գծանշման հոծ գիծը:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է

14 / 20

Միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս թույլատրվում է`

70 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:

90 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:

110 կմ/ժ ոչ ավելի արագությամբ:

15 / 20

Պարտադի՞ր է արդյոք օրվա լուսավոր ժամերին լապտերների մոտակա լույսը միացված լինի հատուկ առանձնացված գոտիով, հիմնական հոսքին հանդիպակաց երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:

Պարտադիր է:

Պարտադիր չէ:

16 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է բեռնատարի վարորդին վազանցել տրակտորին, եթե թույլատրելի առավելագույն զանգվածը 3 տոննա է:

Այո

Այո, եթե տրակտորը 30 կմ/ժ-ից պակաս է ընթանում

Ոչ

17 / 20

Այս իրավիճակում ճանապարհը պարտավոր է զիջել

Թեթև մարդատարի վարորդը

Տրամվայի վարորդը

18 / 20

Կանգառ կատարելը նշված վայրում

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է ուղևոր նստեցնելու նպատակով

Արգելվում է

19 / 20

Կանգառը նշված վայրում

Թույլատրվում է

Թույլատրվում է, եթե տրանսպորտային միջոցից մինչև գծանշում ընկած հեռավորությունը 3 մետրից ավել է:

Արգելվում է

20 / 20

Ուշագնացության դեպքում տուժածին պետք է.

Օգնել ընդունել կիսանստած դիրք:

Պառկեցնել և բարձրացնել ոտքերը:

Պառկեցնել` ոտքերը ծնկային հոդերում ծալած:

Պառկեցնել գլուխը բարձր դիրքով: