Թեստ 58

30։00
1 / 20

Քանի՞ խաչմերուկ կա այս նկարում

Մեկ

Երկու

Չորս

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհի երթևեկելի մաս է համարվում`

Ճանապարհի տարրը` նախատեսված տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար:

Ճանապարհի տարրը` նախատեսված ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար:

3 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Առկա է մեկ հատ կրակմարիչ:

Բացակայում է "Վթարային կանգառ" նշանը:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Բացակայում են հակագլորման հենակները:

Հետևի մասում տեղադրված են կարմիր գույնի հետընթացի լապտերիկներ:

Երկու դեպքում էլ:

5 / 20

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Բեռնատար ավտոմոբիլին:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:

Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին:

Ոչ մեկին:

6 / 20

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

Նշանից 150-300 մետրից հետո աջ կողմից կա ճանապարհի նեղացում,որի երկարությունը 100 մ է:

Նշանից 100 մետրից հետո, ճանապարի աջ կողմից կա ճանապարհի նեղացում:

7 / 20

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

Առաջինը:

Երկրորդը:

8 / 20

Պարտավոր ենք արդյո՞ք այս իրավիճակում զիջել հանդիպակացից մոտեցող ավտոմոբիլի վարորդին:

Այո

Ոչ

9 / 20

Թույլատրվո՞ւմ է աջ բակը մտնել հետընթաց կատարելով նշված իրադրությունում

Այո, եթե չենք խոչընդոտի ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին

Ոչ

10 / 20

Կայանումը նշված վայրում

Թույլատրվում է

Արգելվում է

11 / 20

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`

Ուղիղ և դեպի ձախ:

Բոլոր ուղղություններով:

12 / 20

Որ տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:

Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը

Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը

երկու վարորդներն էլ խախտել են

երկու վարորդներն էլ չեն խախտել

13 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մինչև 12 տարեկան երեխաների փոխադրումը մոտոցիկլի հետևի նստատեղին։

Թույլատրվում է

Արգելվում է

14 / 20

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդների վրա է տարածվում նշանների ազդեցությունը

Թեթև մարդատարների և մոտոցիկլների

Բոլորի

Միայն թեթև մարդատարների

15 / 20

Այս իրադրությունում

Խաչմերուկը կանցնեք առաջինը

Կզիջեք ճանապարհը թեթև մարդատարի վարորդին

Կզիջեք ճանապարհը երկու վարորդներին

16 / 20

Այս իրավիճակում երթևեկությունը

Թույլատրված է

Արգելված է

17 / 20

Ի՞նչ է արգելում այս գծանշումը

Վազանցը

Շրջանցումը

Հետադարձը

Երթևեկությունը դրանից ձախ կամ դրա վրայով

18 / 20

Վազանցն արգելվում է`

Կարգավորվող խաչմերուկներում:

Չկարգավորվող խաչմերուկներում:

Երկու դեպքում էլ:

19 / 20

Այս իրադրությունում

Խաչմերուկը կանցնեք առաջինը

Պետք է զիջեք ճանապարհը ձախից մոտեցող վարորդին:

20 / 20

Անգիտակից վիճակում գտնվող և շնչառություն ունեցող տուժածին պետք է.

Պառկեցնել մեջքի վրա:

Բացել բերանը և դուրս քաշել լեզուն:

Շրջել կողքի և գլուխը հետ տանել: