Թեստ 59

30։00
1 / 20

Քանի՞ երթևեկելի մասերի հատում կա այս խաչմերուկում

Մեկ

Երկու

2 / 20

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` տրանսպորտային միջոցի գործնական վարման սկզբնական ուսուցումն իրականացվում է`

Բնակավայրերից դուրս` ճանապարհներին` հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ինտենսիվությունը:

Փակ հրապարակում կամ ավտոդրոմում:

Ցանկացած ճանապարհին (բացառությամբ ավտոմայրուղիների)` հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ինտենսիվությունը:

3 / 20

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

Առկա է հակագլորման 1 հենակ:

Առկա է մեկ կրակմարիչ:

Երկու դեպքում էլ:

4 / 20

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝

կայանման արգելակային համակարգը ստանդարտով սահմանված թեքության վրա չի ապահովում անշարժ վիճակ

խախտված է փոխանցման տուփի կիպարարների հերմետիկությունը

երկու դեպքում էլ

5 / 20

Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

Ավտոբուսին:

Ավտոբուսին և թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:

Ոչ մեկին:

6 / 20

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում վարորդին երթևեկել:

Միայն աջ և ձախ:

Միայն ուղիղ:

Ուղիղ և հակառակ ուղղությամբ:

7 / 20

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ`

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, ավտոբուսը, հեծանիվը:

Ավտոբուսը, հեծանիվը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

Ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը, հեծանիվը:

Հեծանիվը, ավտոբուսը, թեթև մարդատար ավտոմոբիլը:

8 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է:

9 / 20

Այս իրավիճակում պարտավոր եք

Զիջել ճանապարհը

Անցնել առաջինը

10 / 20

Վերադասավորվելով հարևան գոտի այս իրավիճակում

Պարտավոր եք զիջել նշված գոտով ընթացող վարորդներին

Ունեք երթևեկության առավելություն

11 / 20

Այս ցուցանակի դեպքում իր հետ օգտագործված նշանի ազդեցությունը տարածվում է

Միայն թեթև մարդատարների վրա

Թեթև մարդատար, ինչպես նաև մինչև 3.5 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատարների վրա

Թեթև մարդատարների և մոտոցիկլների վրա

12 / 20

Երթևեկությունն արգելվում է`

Կապտադեղին ավտոմոբիլին` դեպի ձախ:

Կապտադեղին ավտոմոբիլին` ուղիղ, կարմիր ավտոմոբիլին` ուղիղ և դեպի աջ:

Կարմիր ավտոմոբիլին:

13 / 20

Որտե՞ղ է թույլատրվում երկարատև հանգստի, գիշերակացի և այլ նպատակներով կայանել բնակավայրերից դուրս:

ճանապարհի կողնակներին

կայանման համար նախատեսված հրապարակներում կամ ճանապարհի սահմաններից դուրս

ճանապարհի երթևեկելի մասի աջ կողմում` չխոչնդոտելով այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը

ճանապարհի ձախ կողմում` ապահովելով ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը

14 / 20

Թույլատրվու՞մ է արդյոք երթևեկության ժամանակ մարդկանց գտնվելը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում, եթե այն կահավորված չէ մարդկանց փոխադրելու համար:

Արգելվում է:

Թույլատրվում է` ավտոմայրուղի չհամարվող ճանապարհներին:

Թույլատրվում է` միայն բեռն ուղեկցող կամ այն ստանալու համար մեկնող անձանց` այն պայմանով, որ նրանք ապահովված են ավտոմոբիլի կողերի մակարդակից ցածր տեղադրված նստարաներով:

15 / 20

Ո՞ր նշանի դեպքում կանգ առնելուց հետո առանց թույլտվության շարժումը վերսկսել չի կարելի:

Միայն 2

1 և 5

Միայն 5

Բոլորը

16 / 20

Զիջել պարտավոր ենք

Երկու վարորդներին

Թեթև մարդատարի վարորդին

Ավտոբուսի վարորդին

17 / 20

Թո՞ւյլատրվում է կանգառը նշված վայրում

Այո

Ոչ

18 / 20

Այս գծանշումը նշանակում է

Երթուղու կամ ճանապարհի համարը

Առաջարկվող արագությունը

Թույլատրելի առավելագույն արագությունը նշված ճանապարհահատվածում

19 / 20

Զիջել պարտավոր ենք

Բոլորին

Ոստիկանության ավտոմոբիլի վարորդին

Ոչ ոքի

20 / 20

Ի՞նչ օպտիմալ դիրք պետք է տրվի գիտակցությունը պահպանված տուժածին` ողնաշարի վնասվածք կասկածի դեպքում.

Տուժածին պառկեցնել կողքի:

Տուժածին պառկեցնել մեջքի վրա` կոշտ, հարթ մակերեսի վրա, առանց անհրաժեշտության չտեղաշարժել, դիրքը չփոխել:

Տուժածին պառկեցնել մեջքի վրա, պարանոցի տակ տեղադրել շորերից պատրաստված գլանակ և բարձրացնել ոտքերը: