Այն ինչ ներկայացված է ստորև, վերցված է կառավարության համապատասխան որոշումից, որին ամբողջությամբ կարող եք ծանոթանալ այստեղ։


 Վճարը

Տեսական քննությանը մասնակցելու համար պետք է վճարել 3000 ՀՀ դրամ։ Վճարումը կարող եք անել քննական բաժանմունքում տեղադրված վճարային տերմինալներով կամ առկա բանկի մասնաճյուղերում։

Փաստաթղթերը

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն անձնագիր կամ նույնականացման քարտ  (ID CARD)։

D կետի համար

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն՝

 1. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ  (ID CARD)։
 2. Վարորդական վկայական ստանալու համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուսուցում իրականացնող կազմակերպության (այդ թվում` ռազմաուսումնական հաստատության) կողմից տրված վարորդական դասընթացների ավարտական քննությունները դրական հանձնելու վերաբերյալ փաստաթուղթ (որը պարունակում է ուսուցում իրականացնող կազմակերպության լրիվ անվանումը, հասցեն, պետական գրանցման և(կամ) հարկ վճարողի հաշվեհամարը, վարորդական դասընթացների մասնակցի անձնական տվյալները, ինչպես նաև այն հաստատելու իրավասու անձի ստորագրությունը և կազմակերպության կնիքը)` բացառությամբ «A», «B» և «C» կարգերի ու «AM», «A1», «B1» և «C1» ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական ստանալու դեպքերի, որոնց համար նշված ավարտական քննությունները դրական հանձնելու վերաբերյալ փաստաթուղթ չի պահանջվում։
 3. Վարորդական վկայական (նոր կարգերի (ենթակարգերի) տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք ստանալու որակավորման քննություններին մասնակցելու, վարորդական վկայականի փոխանակման կամ միջազգային վարորդական վկայական ստանալու դեպքում):

 

Ինչ լեզուներով կարելի է քննություն հանձնել

Տեսական քննություններն անցկացվում են  հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն կամ արաբերեն:

Քննության բովանդակային մասը

Տեսական քննություններն անցկացվում են 2 մասից բաղկացած համակարգչային թեստերի միջոցով`

 1. հոգեբանական թեստ.
 2. գիտելիքների ստուգման թեստ:

Հոգեբանական թեստ

Հոգեբանական թեստը բաղկացած է պատասխանի 2-5 տարբերակ պարունակող 3 հարցերից։ Աջից ներկայացված նկարը այդպիսի օրինակ է։Հոգեբանական թեստթեր

Քննություն հանձնողը պարտավոր է ճիշտ պատասխանել 3 հարցերին։

Նույնիսկ մեկ սխալի դեպքում չի թույլատրվում անցնել հաջորդ փուլ։

Գիտելիքների ստուգման թեստ 

Գիտելիքների ստուգման թեստը կազմված է պատասխանի 2-5 տարբերակ պարունակող 20 հարցերից։

Տեսական քննությունը համարվում է դրական հանձնված, եթե քննություն հանձնողը գիտելիքների ստուգման թեստի հարցերից առնվազն 18-ին տվել է ճիշտ պատասխան։

Թեստի հարցերին պատասխանելու համար տրվում է 30 րոպե ժամանակ, որը լրանալուց հետո թեստի լրացումը դադարեցվում է:

 

Գիտելիքների ստուգման թեստերի հարցաշարը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից`

 1. հարցեր «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքից (յուրաքանչյուր թեստում` 2 հարց),
 2.  հարցեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոնները և տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունների և պայմանների ցանկը հաստատելու մասին» N 955-Ն որոշման՝
  • ճանապարհային երթևեկության կանոնները (յուրաքանչյուր թեստում` 15 հարց),
  •  տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունների և պայմանների ցանկը (յուրաքանչյուր թեստում` 2 հարց),
 3.  հարցեր երթևեկության մասնակիցների կյանքի անվտանգության և պատահարների դեպքում առաջին օգնության և ինքնօգնության քայլերի վերաբերյալ (յուրաքանչյուր թեստում` 1 հարց):